Privacy Statement

Privacy Statement Assensia

U deelt uw persoonsgegevens met ons als u zelf met ons contact opneemt of als wij contact met u opnemen in het kader van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring leest u hoe we omgaan met uw gegevens en uw privacy.

Wie zijn wij?

Assensia is onderdeel van Inc.Sight.

Assensia
Molenstraat 34
4201 CX  Gorinchem

Wat zijn persoonsgegevens en wat is ’verwerken’?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen. U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of als u om andere redenen contact met ons hebt. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van uw computer of uw kenteken. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon.

Als u een zzp’er bent of een eenmanszaak, vof of maatschap hebt, dan zijn de gegevens van de onderneming ook persoonsgegevens, want ze zijn direct herleidbaar tot u.

Verwerken is een wettelijk begrip. Het is ook een heel breed begrip. Het gaat namelijk om alles wat wij kunnen doen met gegevens:

het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Welke persoonsgegevens gebruikt Assensia en waarvoor gebruikt Assensia deze persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor marketing- en salesactiviteiten en ten behoeve van het wervings- en selectieproces.

In het kader van onze marketing- en salesactiviteiten kunnen uw naam, (zakelijke) contactgegevens en andere generieke persoonsgegevens worden vastgelegd. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om een relatie met u te kunnen aangaan, om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren, voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten, om u te informeren over (nieuwe) diensten en om beter op uw wensen te kunnen inspelen.

Wat betreft ons wervings- en selectieproces, we verwerken alle persoonsgegevens die we nodig hebben om hier goed uitvoering aan te kunnen geven. Daarom vragen we kandidaten bijvoorbeeld naar hun opleiding en arbeidsverleden, wie ze zijn en waar ze woonachtig zijn.

Hoe krijgen wij uw gegevens?

Assensia kan uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verkrijgen. In de meeste gevallen ontvangen we gegevens direct van u, omdat u die zelf aan Assensia verstrekt. Bijvoorbeeld omdat u informatie opvraagt via onze website, omdat u gebruik wilt maken van onze diensten of omdat u zich aan het oriënteren bent.

Van wie hebben we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegeven van onze klanten. Maar ook van andere personen dan onze klanten. Bijvoorbeeld omdat u direct of indirect contact hebt (gehad) met ons. Daarnaast verwerken we gegevens van personen die bij ons solliciteren.

Hoe zorgt Assensia voor zorgvuldige omgang van persoonsgegevens?

Assensia legt zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke. Assensia neemt bovendien de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik.

Medewerkers van Assensia en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door Assensia vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat nodig is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. We zorgen ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met fysieke en digitale gegevens. Assensia investeert doorlopend in kennis en bewustzijn van medewerkers met betrekking tot uw privacy en Assensia screent medewerkers voordat ze in dienst worden genomen.

Bewaartermijn

Assensia bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. Iedere ondernemer is bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn administratie zeven jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

De bewaartermijn die Assensia hanteert kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens in principe verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Uw rechten. Hoe kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken, aanpassen of een klacht indienen?

U kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het feit dat Assensia uw gegevens verwerkt of een verzoek indienen om uw gegevens over te dragen. Als u Assensia toestemming hebt verleend tot het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming intrekken.

U kunt uw verzoeken, vergezeld met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, indienen via support@assensia.zendesk.com. U wordt met klem gevraagd om uw BSN en pasfoto door te halen/onleesbaar te maken. Assensia stuurt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen, een reactie op het verzoek. Assensia houdt u op de hoogte van hoe het verzoek wordt behandeld en wat de uitkomst daarvan is.

Bovenstaand emailadres kunt u ook gebruiken als u een klacht hebt over de wijze waarop Assensia met (uw) persoonsgegevens omgaat.

Voor meer informatie of klachten over privacy, kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Verstrekking van gegevens aan derden

Alleen als het nodig is, delen wij gegevens met derden. Dat doen we bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door Assensia, bij het bestrijden van fraude of als de wet- en regelgeving dat vereist.

Datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Assensia is verplicht om een datalek binnen 72 uur te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en bij degenen van wie de gegevens zijn en/of degenen die ze gebruiken. Die verplichting geldt niet wanneer het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betreffende personen. Datalekken worden bij Assensia altijd intern geregistreerd en beoordeeld. Per geval wordt vastgesteld welke actie er nodig is om de risico’s voor de betrokkenen zo goed mogelijk te beperken.

Het is belangrijk dat alle datalekken die betrekking hebben op persoonsgegevens die door Assensia worden verwerkt bij Assensia worden gemeld en beoordeeld, zodat we daar actie op kunnen ondernemen. U kunt datalekken melden via support@assensia.zendesk.com of melden bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy statement van Assensia of heeft u suggesties of opmerkingen over de inhoud? Dan kunt u deze richten aan privacy@assensia.com.

Wijzigingen

Assensia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of om conformiteit aan wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient derhalve aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen.

Laatst gewijzigd: april 2019